Event Makro Market
Event Makro Market
Event Makro Market
Event Makro Market
Event Makro Market
Event Makro Market
Event Makro Market

ធ្វើតេស្តជាតិស្ករ វាស់សម្ពាធឈាម និងសមាសភាពរាងកាយ ឥតគិតថ្លៃ

សកម្មភាព នៃការធ្វើតេស្តជាតិស្ករ វាស់សម្ពាធឈាម និងសមាសភាពរាងកាយ ឥតគិតថ្លៃ  នៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធជំងឺមិនឆ្លង ដែលរៀបចំដោយ Community Pharmacy និង Tovpet នៅម៉ាក្រូសែនសុខ។