ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២

ទិវាជាតិលើកទី២ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ – The 2nd National Science, Technology & Innovation Day

ថ្ងៃទី២៤-២៥-២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមហ៊ុន B SCIENTIFIC INSTRUMENT CO., LTD (BSI) បានដាក់តាំងបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីៗ ឧបករណ៍, សំភារៈ, គ្រឿងបរិក្ខារ ទំនើបៗ ដែលនាំចូលមកពីបណ្តាដៃគូសហការ ល្បីៗមកពីក្រៅប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធី ទិវាជាតិលើកទី២ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ Diamond Island Convention and Exhibition Center រាជធានីភ្នំពេញ ។
BSI & DG Innvation Technology

Technology

BSI has been the main supporter of DG Innovation, an online forum where prominent speakers are invited to share their insights and perspective on technology and the future of Cambodia.