ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២
ទិវាជាតិលើកទី២

ទិវាជាតិលើកទី២ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ – The 2nd National Science, Technology & Innovation Day

ថ្ងៃទី២៤-២៥-២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ក្រុមហ៊ុន B SCIENTIFIC INSTRUMENT CO., LTD (BSI) បានដាក់តាំងបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីៗ ឧបករណ៍, សំភារៈ, គ្រឿងបរិក្ខារ ទំនើបៗ ដែលនាំចូលមកពីបណ្តាដៃគូសហការ ល្បីៗមកពីក្រៅប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធី ទិវាជាតិលើកទី២ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ Diamond Island Convention and Exhibition Center រាជធានីភ្នំពេញ ។